Ссылка на методические и иные документы
3_lr02_kompyternoe modelirivanie optoganalnyx perenochikov informacii.pdf
1_INSTR.pdf
4_lr03_kompyternoe modelirovanie fynkcii yolsha.pdf
6_vopros.pdf
5_lr04_issledovanie nelineinix iskashenii v mnogokanalnom trakte.pdf
2_lr01_issledovanie spektrov signalov.pdf