Ссылка на методические и иные документы
1_INSTR.pdf
5_test.pdf
3_zadachi practic.pdf
2_vopros practic.pdf
6_lr_metod ykazania k prakticheskim zaniatiam elektromagnitnie polia i volni.pdf
8_lr_metod ykazania k laboratornim rabotam chast2.pdf
4_vopros.pdf
7_ychebnik texnicheskaia elektrodinamika.pdf
7_lr_metod ykazania k laboratornim rabotam chast1.pdf