Ссылка на методические и иные документы
3_vopros.pdf
Voprosi.pdf
Prez_1.ppt
psochoakystika.pdf
Vospr zvyka.pdf
1_prezentacia3.pdf
1_prezentacia2.pdf
01_metodicheskie_ukazaniya_k_lab_rabotam.pdf
1_prezentacia1.pdf
Prez_2.ppt
2_konspekt _2.pdf
1_prezentacia4.pdf
Izm i kontr elektroakys.ppt
2 konspekt_1.pdf
Prez_3.ppt