Ссылка на методические и иные документы
UchebnikOTU-Kolesnikov.pdf
[Grekul_V.I._i_dr.]_Proektirovanie_informacionnueh(BookFi).djvu
24.pdf
[Buslenko_N.P.]_Modelirovanie_slozhnueh_sistem(BookFi).djvu
annot_proektirslozhnsist_01.09.2015.pdf
Proyektirovaniye slozhnykh-Zelenskiy VA.pdf
1792.pdf