Ссылка на методические и иные документы
1_INSTR.pdf
6_ЗАДАНИЕ 2.pdf
5_lr02_modelirovanie signalov i poley v srede MATLAB.pdf
2_metod ukaz 1 lab.pdf
9_teor vopros.pdf
3_Metod_Ukazania_po_Lab_Rabotam.pdf
4_metod ukaz 3 lab.pdf
5_ЗАДАНИЕ 1.pdf
10_practic vopros.pdf
1_Matematicheskoe Modelirovanie Ustroistv i Sistem_1.pdf
2_obnaryzhenie i razlichenie signalov ychebnoe pocobie.pdf
6_lr03_modelirovanie obiectov na fone shymov i algoritmov obnaryzheniia c poctoiannim porogom.pdf
3_metod ukaz 2 lab.pdf
8_pr02_zadanie2.pdf
7_pr01_zadanie1.pdf
3_programi modelirovania v MATLAB ychebnoe pocobie.pdf
2_Matematicheskoe Modelirovanie Ustroistv i Sistem_2.pdf
4_lr01_modelirovanie slychainix poley.pdf