Ссылка на методические и иные документы
7. shifrovanie.pdf
3. modely kanalov.pdf
01_octave.pdf
03_bsc.pdf
5. kod hemminga.pdf
octave_book.pdf
1. obshiye ponyatiya.pdf
02_plots.pdf
9. shifrovanie. rsa.pdf
10. el-hamal. diffie-hellman.pdf
8. shifrovanie. aes.pdf
2. sygnaly.pdf
5_hamming.pdf
6_hamming_lr.pdf
7_shannon.pdf
4. pomehoustoychivoe kodirovanie.pdf
8_ros.pdf
6. ros.pdf
04_zc.pdf