Ссылка на методические и иные документы
6_lr03_Iskhodnye dannye.pdf
1_INSTR.pdf
5_lr02_Metodicheskie ukazaniya.pdf
7_lr03_Metodicheskie ukazaniya.pdf
3_lr01_Metodicheskie ukazaniya.pdf
4_lr02_Iskhodnye dannye.pdf
10_lr04_Iskhodnye dannye.pdf
2_lr01_Iskhodnye dannye.pdf
9_lr03_Programmy MATLAB.pdf
8_lr03_Poyasneniya SPTool.pdf
11_lr04_Metodicheskie ukazaniya.pdf