Ссылка на методические и иные документы
6_ychebnoye posobie 2.pdf
1_instr.pdf
2_l1 - postroenie profilya trassy RRL.pdf
5_ychebnoe pososbie 1.pdf
3_lr2- issledovanie profilya trassy RRL.pdf
4_lr3 - optimizatsiya vysoty podvesa antenny na prolete rrl.pdf