Ссылка на методические и иные документы
1_INSTR.pdf
LAB11.pdf
ZADANIE 10.pdf
5_pr10_rachet spytnikovoy linii sviazy.pdf
LAB12.pdf
4_lr12_issledovanie spytnikogo kanala sviazi.pdf
LAB10.pdf
2_lr10_issledovanie cifrovogo radioreleynogo oborydovania anterym 630.pdf
INSTR5809.pdf
3_lr11_izychenie priemnoy zemnoy stancii spytnikogo neposredstvennogo tv vechania.pdf