Ссылка на методические и иные документы
Obrabotka_inf_v_RStudio.pdf
laby_PHP.pdf
Izuchaem_SPARQL.pdf
HTTP_PHP_v_primerakh_i_zadachakh.pdf
laby_JavaScript.pdf
ch1_Obrabotka_graf_inf_v_formate_SVG.pdf
Osnovy_SPARQL.pdf
ch2_Obrabotka_graf_inf_v_formate_SVG.pdf
praktika.pdf
Programmirovanie_na_R.pdf