Ссылка на методические и иные документы
Glossariy.pdf
Metodicheskie_ukazania_dlya_vypolnenia_kontrolnykh_rabot_po_kursu_IAR_2.pdf
METODY_ISSLEDOVANIYa_PRI_PODGOTOVKE.pdf