Ссылка на методические и иные документы
41.03. 01 Istochnikovedenie i istoriografia issledovani Zapadnoi Evropi i Severnoi Ameriki.pdf
Istochnikovedenie.pdf