Ссылка на методические и иные документы
6_Programma_i_metodiki_kontrolja_uslug_peredachi_dannykh.pdf
1_INSTR.pdf
8_posobie1.pdf
5_Programma_i_metodiki_kontrolja_kachestva_uslug_peredachi_dannykh_golosovaja_informacija.pdf
9_posobie2.pdf
7_trebovaniya_k_ispolnitelyu.pdf
~$_INSTR.docx
4_Programma_i_metodiki_kontrolja_kachestva_sotovoj_svjazi1.pdf
3_Sankt-Peterburg_02022015.pdf
2_metodika ispytaniy.pdf