Ссылка на методические и иные документы
12. ROS.pdf
2. Graph in Octave.pdf
11. Hemming in Octave.pdf
12. Hemming in Logisim.pdf
6. Xcos in Scilab.pdf
8. Telegraf.pdf
17. SDSL.pdf
13. Propusknaya sposobnost kanala.pdf
18. RS-232.pdf
6. Kod Hemminga.pdf
7. Scrembler.pdf
7. Skremblirovanie.pdf
18. El-Hamal. Diffie-Hellman.pdf
10. Provodnye modemy.pdf
5. Pomehoustoychivoe kodirovanie.pdf
5. DSK and Z Octave.pdf
1. Octave.pdf
9. Faksimilnaya svyaz.pdf
3. Modely kanalov.pdf
13. DSL.pdf
14. 15. Fax and Lineynoye kodirovanie.pdf
11. Besprovodnye modemy.pdf
3. Logisim.pdf
15. Shifrovanie.pdf
4. Elementy dvoichnoy algebry.pdf
10. Hemming.pdf
8. Scrembler in Logisim.pdf
14. Lineynoe kodirovanie.pdf
2. Sygnaly.pdf
17. Shifrovanie. RSA.pdf
4. DSK Monte-Karlo Octave.pdf
16. ROS-OZ и ROS-NP.pdf
9. Scrembler in Scilab Xcos.pdf
1. Obshiye ponyatiya.pdf
16. Shifrovanie. AES.pdf