Ссылка на методические и иные документы
my bonch vm-sphere uchebno-metodicheskoye posobiye po vypolneniyu laboratornykh rabot view_09.04.04.pdf
my bonch vm-sphere uchebno-metodicheskoye posobiye po vypolneniyu laboratornykh rabot view_09.04.01.pdf