Ссылка на методические и иные документы
spnoik2020_09.04.04.pdf
spnoik2020_09.04.01.pdf
evolyutsiya setey svyazi_09.04.04.pdf
seti svyazi 5 pokoleniya i tsifrovaya ekonomika_09.04.04.pdf
evolyutsiya setey svyazi_09.04.01.pdf
ittz perspektivy_09.04.04.pdf
seti svyazi 5 pokoleniya i tsifrovaya ekonomika_09.04.01.pdf
ittz perspektivy_09.04.01.pdf