Ссылка на методические и иные документы
lk_10-testirovaniye dr_09.04.04.pdf
lk_3-obzor tekhnologiy pd dlya dr_09.04.04.pdf
pr_4-otsenka qoe v dr_09.04.04.pdf
lk_1-2_analiz uslug drigt_09.04.01.pdf
lk_6-golograf.teleprisutst. i dr v uug_09.04.01.pdf
pr_4-otsenka qoe v dr_09.04.01.pdf
lk_4-modeli dlya dr_09.04.01.pdf
lk_3-obzor tekhnologiy pd dlya dr_09.04.01.pdf
pr_6-modelir.dvizheniya pol'zovatelya_09.04.04.pdf
lk_5-6-modeli dlya dr_09.04.04.pdf
lk_3-analiz i razr.trebovaniy k ss_09.04.04.pdf
lk_1_analiz uslug drigt_09.04.01.pdf
lk_3-analiz i razr.trebovaniy k ss_09.04.01.pdf
pr_7-issledov.vzaimodeystviya prilozheniy_09.04.01.pdf
pr_6-modelir.dvizheniya pol'zovatelya_09.04.01.pdf
pr_2-primeneniye dr v obrazovanii_09.04.04.pdf
lk_6-golograf.teleprisutst. i dr v uug_09.04.04.pdf
lk_1-2_analiz uslug drigt_09.04.04.pdf
pr_8-primenenie dr_vanet_bpla_09.04.01.pdf
pr_5-razrabotka trebovaniy k setyam svyazi dlya prilozheniy dopolnennoy real'nosti_09.04.01.pdf
lk_2-obzor tekhnologiy pd dlya dr_09.04.04.pdf
lk_7-testirovaniye dr_09.04.04.pdf
mu k lr po drigt_09.04.04.pdf
lk_10-testirovaniye dr_09.04.01.pdf
pr_3-primeneniye dr v umnykh gorodakh_09.04.01.pdf
pr_9-dr_vanet_bpla_09.04.01.pdf
lk_7-testirovaniye dr_09.04.01.pdf
lk_8-9-golograf.teleprisutst. i dr v uug_09.04.04.pdf
mu k lr po drigt_09.04.01.pdf
pr_9-dr_vanet_bpla_09.04.04.pdf
pr_2-primeneniye dr v obrazovanii_09.04.01.pdf
lk_1_analiz uslug drigt_09.04.04.pdf
pr_9-11-golograficheskoye teleprisutsviye_09.04.04.pdf
lk_4-modeli dlya dr_09.04.04.pdf
lk_4-trebovaniya k ss_09.04.04.pdf
pr_6-7-zadaniye po dvizheniyu pol'zovatelya_09.04.01.pdf
lk_7-raspredeleniye resursov_09.04.01.pdf
pr_6-7-zadaniye po dvizheniyu pol'zovatelya_09.04.04.pdf
pr_8-primenenie dr_vanet_bpla_09.04.04.pdf
lk_8-9-golograf.teleprisutst. i dr v uug_09.04.01.pdf
pr_7-issledov.vzaimodeystviya prilozheniy_09.04.04.pdf
pr_10-13-golograficheskoye teleprisutsviye_09.04.01.pdf
lk_5-raspredeleniye resursov_09.04.04.pdf
pr_9-11-golograficheskoye teleprisutsviye_09.04.01.pdf
pr_8-dr i oblachnyye servisy_09.04.01.pdf
pr_3-primeneniye dr v umnykh gorodakh_09.04.04.pdf
lk_5-6-modeli dlya dr_09.04.01.pdf
pr_10-13-golograficheskoye teleprisutsviye_09.04.04.pdf
lk_2-obzor tekhnologiy pd dlya dr_09.04.01.pdf
lk_4-trebovaniya k ss_09.04.01.pdf
pr_5-razrabotka trebovaniy k setyam svyazi dlya prilozheniy dopolnennoy real'nosti_09.04.04.pdf
pr_1-primeneniye dr v meditsine_09.04.01.pdf
lk_5-raspredeleniye resursov_09.04.01.pdf
lk_7-raspredeleniye resursov_09.04.04.pdf
pr_1-primeneniye dr v meditsine_09.04.04.pdf
pr_8-dr i oblachnyye servisy_09.04.04.pdf